Bergprekenen kontra islam

Det ble sagt dere, men jeg sier dere…

Av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, den utlovede Messias og Mahdi

Det ble sagt dere at dere skal ikke se på kvinnen med onde tanker, men jeg sier dere at Muhammad (Allahs fred og velsigneise være med ham) har sagt at du ikke skal se på en fremmed kvinne i det hele tatt, hverken med gode eller onde tanker, dersom det ikke skulle være ved en tilfeldighet, for ditt hjerte, som ditt hus, har mange dører, og det er både uvist og tåpelig å la døren stå åpen slik at tyver kan komme inn.

Det ble sagt dere at dere ikke skal drikke for mye, men jeg sier dere at mesteren blant profetene (Allahs fred og velsignelse være med ham) har sagt at du ikke skal drikke vin i det hele tatt, for vin er en gift som ødelegger de beste delene av hjernen og gjør mennesket ute av stand til å tale med sin Herre. Den er et onde som fører mennesket til steder hvor det ikke ønsker å være.

Det ble sagt dere at dere ikke skal være sinte uten grunn, men mesteren blant de rettferdige (Allahs fred og velsignelse være med ham) har ikke bare sagt at du ikke skal være sint uten grunn, men at du også skal se til at andre ikke er sinte og at du skal råde dem til å vise medlidenhet, for hvis du ikke blir opphisset, sparer du ditt eget indre, men dersom du søker Herrens nåde, sparer du andres også.

Det ble sagt dere at dere ikke skal skilles fra deres hustruer av andre grunner enn utukt, men jeg sier dere at (ifølge Islam) er ikke utukt det eneste onde, men det finnes flere onder for hvilke, dersom du ikke finner noe botemiddel, du kan la deg skille fra din hustru. Hvis din kone plager Guds skapninger eller ser på andre menn, ikke har skamfølelse eller måtehold, bedrar eller sviker, ikke skikker seg vel, tilhører hun ikke deg, men er en råtten grein som du skal skjære av dersom du ikke har noe middel mot det.

Det ble sagt dere at dere ikke skal sverge, men jeg sier at (ifølge Islam) skal dere ikke sverge falsk, ikke sverge uten årsak eller anledning, heller ikke sverge ved de ting som ikke oppfyller betingelsen for en ed, men ifølge ditt behov kan du avlegge en ed, for i menns saker og i styringen av dem er en ed en nødvendig handling.

Det ble sagt dere at dere ikke skal gjengjelde ondt med ondt, men jeg sier dere at (ifølge Islam) er det hverken klokt eller prisverdig å tilgi ved alle anledninger. Gjengjeldelsen av det onde er riktig, unntatt hvor du ser at tilgivelse kan forandre synderen eller kan gjøre mer godt enn straff. Tilgi i slike tilfeller, og straff ikke. For hvis du straffer ved en slik anledning, vil du spre det onde og ikke stanse det.

Det ble sagt dere at dere skal elske deres fiender, men jeg sier at (ifølge Islam) skal dere ikke hate noen av personlige eller egoistiske årsaker. Overlat dem du hater til Gud, Hans Profet og Hans Bok, og selv om du ber for en slik fiende og søker hjelp for ham, må du ikke elske eller tolerere hans gjerning, men stanse den så snart det står i din makt, og rense verden for ondt. For det onde er til skade både for deg og ham som gjør det. Ønsk det gode for den som gjør ondt, men vær det ondes fiende.’

Ynder dere ikke å vise fram resultatene av arbeidet deres , og er ikke hele innsatsen deres gjort for at deres skal kunne rope ut fra hustakene alt dere mener å ha gjort?

LIV OG LÆRE

Dere sier at medlidenhet er deres kledning og kjærlighet deres vane. Hvorfor forteller dere ikke om det dere ikke gjør? Gjorde ikke de skriftlærde og fariseerne det samme som dere, og trodde de ikke på Moses og profetene? Og likevel ble de tilintetgjort. Så hvordan er dere bedre enn dem, slik at dere skal oppnå himmelriket bare ved hjelp av tungens ydmykhet og ord fra deres munn. La deres handlinger være i samsvar med deres ord, slik at Herren kan lede dere til rettferdighet og åpenbare sannheten for dere.

Dere lærer mennesket å vende det venstre kinnet til når noen slår det på dets høyre, men dere slår andre uten å ha blitt slått først, og hvis noen slår dere, forlater dere ham ikke før dere har forårsaket hans undergang. Dere gir ikke ham ytterplagget som ber dere om frakken, men ser dere en kappe på hvilken som helst annen, ønsker dere å ta fra ham både den og jakken hans.

Dere lærer menneskene å elske sin neste, men hvem av deres egne neste er fornøyd med dere? Dere sørger for å ødelegge deres neste og sitter på hans grav og beruses av vin, og fester i hans ødelagte hjem, og hører enkenes og de foreldreløses skrik, dere ler og utbryter: »Det er ikke mere enn de fortjente.»

Dere lærer mennesket ikke å handle av forfengelighet, men hver eneste en av deres gjerninger er forfengelige. Ynder dere ikke å vise fram resultatene av arbeidet deres , og er ikke hele innsatsen deres gjort for at deres skal kunne rope ut fra hustakene alt dere mener å ha gjort?

Dere lærer mennesket å gjøre det gode for det godes egen skyld, men dere passer dere vel for å gjøre noe selv unntatt det som er til deres egen politiske og økonomiske fordel, så mye at dere ber Herrens ord og med den hensikt ønsker å styrke deres politiske stilling og utbre deres makt. For de fleste av dere har ingen tro på Gud og Hans gjerning.

MUHAMMAD

Dere tilber himmelriket og påbyr andre å tilstrebe det, men selv har dere ikke akseptert frelseren om hvem Jesus har sagt: «Han vil fortelle dere den hele og fulle sannhet,» enda han viste seg for over tretten hundre år siden. Dere har ikke bare latt være å akseptere ham, men dere hater ham. Dere elsker han som kommer som Sønnen og hater ham som kommer i Faderens navn, og dere glemmer at en synd mot Sønnen kan bli tilgitt, men ikke en mot Faderen. Hva er det som får dere til å elske greinen, men ødelegge treet?

Dere lærer mennesket å gjøre det gode for det godes egen skyld, men dere passer dere vel for å gjøre noe selv unntatt det som er til deres egen politiske og økonomiske fordel

AVGUDSDYRKELSE

Og deres største synd, i sammenligning med denne blir alle de andre feilene og syndene deres for ingenting å regne, er at dere krenker Ham som er Skaperen av himmel og jord, og som er Adams Gud, Noahs Gud, Abrahams Gud, lsmaels Gud, Isaks Gud, Josefs Gud, Moses’ Gud, Davids Gud og Jesus’ Gud. Dere leser at Herren er En, og dere leser også at Sønnen mottok alt fra Ham, og dere leser også: «Du skal ikke ha andre Guder enn Ham,» og deretter ønsker dere at Jesus virkelig skal være Hans sønn, enda han kun var Hans tjener og en av profetene og bare ble kalt Guds sønn i samme mening som dem Herrens ord kom til ble kalt guder, og dere tilber ham og ber til ham og ærer ham på et vis som bare Gud alene skulle æres, og i samme åndedrag sier dere: «Du skal ikke ha andre guder enn Herren, for dette er en ond gjerning og en vederstyggelighet for Herrens øyne.» Frykter du ikke følgene av en slik forferdelig synd?

Sannelig sier jeg dere at Jesus selv skal vitne mot dere foran Faderen og skal fornekte dere; for han har alltid sagt at du skal ære Faderen over alt annet og han har alltid lært dere at Gud alene har kunnskap om det skjulte, og Han alene har makt, og alle tegn er med Ham, og Han alene vil dømme, og Han alene er mesteren og Han alene er den som tilgir. Men dere har satt til side hans ord, og ved å påstå at dere elsker ham opptrer dere som fiender, og ved å kalle dere hans disipler har dere ødelagt hans livsverk; og enda er dere sikre på at han vil komme tilbake og belønne dere.

Dere forvillede mennesker, han vil ikke belønne dere, men bevise deres skyld. Vær rede! Jeg er sendt i hans navn for å vise dere feilene deres og advare dere mot den dag da himmelen skal skjelve og jorden åpne seg, og det som er skapt av menneskets hånd og som behaget dets øye og som det var stolt av skal forårsake dets undergang, og fruktene av dets arbeid skal drepe det, og det som gledet mennesket skal skyve det ned i graven.

Vend derfor om, før timen kommer og aksepter ham Messias fortalte dere om første gang, og som han kaller dere til neste gang. Hvis dere tror ham, skal jeg vitne for dere foran Faderen, og erklære Ham deres skyld, og dere skal finne godhet og forstå Hans nåde.

KORSFESTELSEN

Dere sier at Jesus døde på korset, og så påstår dere at han var uskyldig dømt, og bringer ham som led for deres synder i nåde. For det står skrevet at den som dør på korset er en falsk profet og skal dømmes. Munnene deres erkjenner da hans falskhet og får hans fiender til le av ham. Fordømmelse betyr fornektet av Gud. Så hvordan kan dere si at Jesus var elsket av Gud, og så at han ble fornektet av Ham? Den ulydige alene vender seg bort fra Gud og alene de som bryter budene, hater Ham. Så hvorfor fordømmer dere Jesus, som var elsket av Gud? «Leser dere ikke: «En ond og svikefull generasjon søker et tegn; og noe tegn skal ikke gis dem, unntatt tegnet fra profeten Jonas! For på samme måten som Jonas var tre dager og tre netter i hvalens buk, så skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i hjerte av jorden.» (Matteus 12,39-40). Var Jonas død da han kom inn i hvalen, slik at menneskesønnen skulle komme død inn i jordens hjertet også? Forble Jonas tre dager og tre netter i hvalens buk død eller levende? Så hvorfor skulle menneskesønnen forbli tre dager og tre netter død i graven?

Tatt dette i betraktning, hvorfor lukker dere øynene og kaller deres mester en synder for at syndene deres skal forlates? Jonas kom levende inn i hvalens buk, forble der levende og kom ut igjen i live; slik kom menneskesønnen levende ned i jordens hjerte, og Jerusalem fikk se hvordan Herren over liv og død hadde makt til å ta Sin tjener levende ned fra korset, og frelse ham fra døden like foran øynene på hans fiender og bekrefte Sine ord med gjerninger fra deres egne hender.

Dere leser at han etter å ha forlatt graven gikk rundt i Jerusalem og Galilea i hemmelighet. og viste Thomas sine sår og sa til sine disipler: «Legg merke til mine hender og føtter, for dette er meg selv. Rør ved meg og forstå, for en ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser jeg har. Og da han hadde talt, viste han dem hendene og føttene sine.» (Lukas 24,39-40) Og de gav ham kjøtt og han spiste det; og ennå tror dere ikke at Gud frelste ham fra døden på korset og gav profeten Jonas’ tegn ved å la ham vise seg som død, og sendte ham for å finne Israels tapte får og gi dem nyhetene om Herrens Rike.

ISLAM

Den eneste religionen som nå kan redde menneskeheten og lede den til frelse, er islam, og de siste guddommelige ord hvor mennesket kan søke Gud er å finne i Koranen, og den siste guddommelige Lovgiver er Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham).

Jeg er lyset i denne mørke tid, den som følger meg skal bli frelst fra syndefallet og de mørke brønner som djevelen har gjort klar for dem som vandrer i mørke. Han har sendt meg for å lede verden til den rette Gud med fred og tålmodighet. Men de sjeler som ikke ønsker sannheten, er blitt mine fiender og er tilfredse med sitt mørke. Men jeg har gjort mitt beste for å hjelpe menneskeheten så langt jeg kunne.

Jeg er også sendt for å bevise for verden at Gud eksisterer, for troen er borte og det liv som skal komme er blitt en ren fabel, og menneskehetens oppførsel viser at hele deres tanke er i verden og deres tro i materielle ting, og at de har ingen tro på Gud eller det livet som skal komme. De snakker om Gud og om opplysthet, men deres hjerter er fylt med kjærlighet til denne verden. Jesus fant jødene i samme tilstand som jeg finner verden idag, og på samme måte som manglende tro drev Guds kjærlighet ut av jødenes hjerter og ødela deres moral, har verden sluttet å elske Gud, og jeg er sendt for på ny å skape tro og frykt for Gud i menneskehetens hjerter.

Himmelens og jordens Herre har sendt meg for å føre verden tilbake til Gud, Hans Ord og Profet, som de har glemt, og for å preke Hans Ord til nasjonene og å lede dem tilbake til Hans Rike og hjelpe tilbake dem som har kommet bort fra Ham.

Dere mennesker, uansett religion, portene til Guds nåde står åpne for dere. Tro på den ene Gud, og adlyd Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) og himmelen skal la sine velsignelser falle over dere og jorden skal yte av sin overflod.