SVAR PÅ SAMMENLIGNINGEN AV MUHAMMADﷺ OG JESUS

Første gang publisert i DagensDebatt.no mandag 16. mai 2016.

(Det er viktig å presisere at vi har dyp respekt for Profeten Isa (Jesus). Den Jesus som presenteres i teksten er kun slik han blir framstilt i bibelen, eller i den vanlige kristne tro, og er ikke noe vi nødvendigvis tror på. Som ahmadi-muslimer mener vi Koranen har frikjent Jesus fra enhver anklage som har blitt rettet mot ham tidligere.)

I Dagens leder 12. mai, insisterer Selbekk at arket med sammenligningen av Muhammad og Jesus, som ble delt ut på en kristen skole, er fakta. I Vårt land 14. mai venter han også at «noen skal påvise faktafeil om ham.»

 

Selbekk skriver at «Forskjellene mellom Jesus og Muhammed kunne knapt vært større.» Vel, det er ingen tvil om at begge bare var mennesker. De fastet[1], ba til Gud med ansiktet mot bakken[2], hevdet aldri å være Gud selv, men Hans profeter[3]. Begge ble fornektet av sitt folk. Begge ble forsøkt myrdet. Begge advarte mot falske profeter[4], men forutsa også en sann profets komme, der hans sannhet skulle bevises ved en sol- og måneformørkelse[5] (se Dagen 9.3.15). Med disse likhetene tatt i betraktning kan jeg ikke begripe hvordan Selbekk kan mene at forskjellene knapt kunne være større.

Videre skriver han: «Den ene er Guds sønn og menneskehetens frelser.» Mange har blitt kalt for både guder[6] og Guds sønner i bibelen. Jesus mente selv av den grunn at det ikke var noe å hisse seg over[7]. I Matt. 15,22-26[8] nekter «menneskehetens frelser» først med å svare ei kananeisk kvinne. Så sier han: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.». Og så bruker han til og med ordet «hunder» for denne ydmyke kvinnen og hennes syke datter. Så menneskehetens frelser var han nok ikke. Muhammad derimot, hevdet å være sendebud for hele verden.

Det at Muhammad var krigsherre har jeg svart på tidligere i denne avisen. Det trenger nødvendigvis ikke å være noe galt i å være en krigsherre, særlig hvis en blir angrepet. Da er det å forsvare seg riktig å gjøre. Muhammad var også demokratisk utnevnt som leder for byen han flyktet til. Det var hans plikt å forsvare og å sørge for byens sikkerhet. Hadde Jesus et slikt verv? Ble Jesus angrepet av en hær? Her er det lite sammenligningsgrunnlag.


Man kan vende det andre kinnet til når undertrykkingen bare er begrenset til en selv, noe det er flere eksempler på at Muhammad gjorde, med stor tålmodighet.


Så har vi anklagen om landeveisrøveri, som rettes mot Muhammad fordi han saboterte fiendens karavaner. Men gjør ikke enhver part det i en krigssituasjon, selv i dag? Blir ikke handelsskipene til land man er i krig med, hindret? Om man da i tillegg har informasjon som viser at fienden entrer en forbudt sone, sendes det ikke da ut styrker for å ødelegge eller kapre disse skipene? 


Det er helt åpenbart at når muslimene stoppet visse handelskaravaner, så var det ikke for varene, men fordi det var en del av forsvarsstrategien. Det var nødvendig for å presse fienden tilbake til forhandlinger. Mener Selbekk at muslimer godt kunne hindre karavanene og også drepe den bevæpnede styrken, men at varene kunne de ikke bruke eller ta til seg, men heller bringe det trygt tilbake til fienden, på egen bekostning, så de igjen kunne brukes til å finansiere flere væpnede styrker mot seg selv? Om det er tanken, så strider den imot all form for forsvarsstrategi og sunn fornuft.

«Jesus var aldri gift. Muhammed var gift med flere kvinner.»

Polygami er svært vanlig den dag i dag. Selv om denne samlivsformen er forbudt ved lov i Vesten, så er det ikke slik at visse samlivsformer er mindreverdige bare fordi de er forbudt ved lov. Ulike samlivsformer er forbudt i ulike land, og er i seg selv ingen bevis på at de er feil måte å leve på.


«Muhammed spredde islam med krig.»

Forsvarskrig utførte Muhammad første gang etter hele 14 år med brutal undertrykkelse. Da var den muslimske hæren på totalt 313 personer, og det er velkjent at alle krigsdyktige ikke var med den første gangen. Etter det fulgte fire år med sterke angrep på Medina. Og ved fredsavtalen cirka fire og et halvt år etter det første slaget, hadde muslimenes hær økt til tilsammen 1500 personer, altså litt over tusen personer på over fire år med krig. Under fredsavtalen, som varte i under to år, økte muslimene fra 1500 til 10 000. Økningen på 8 500 i fredstid motbeviser myten om at Muhammad spredte islam med krig.

Ifølge kristendommen fordømte Jesus sine fiender til evig pine i helvete, selv de som ikke fikk høre om Jesu budskap. Muhammad tilga sine fiender når han både hadde makten og retten til å hevne seg.


Anklagen om Aisha har jeg svart detaljert på i Selbekks egen avis.


Muhammad helbredet også slik Jesus gjorde. Manglende kunnskap beviser ikke at det ikke skjedde. Viktigere er det at de åndelige syke ble helbredet. På få år forvandlet Muhammad sine blodtørstige fiender, til personer som var villige til å ofre sitt eget liv for han. Til sammenligning hadde Jesu mirakler liten effekt på hans disipler. En av dem solgte ham for en beskjeden sum[9], mens en annen fornektet tilknytning til ham ved hele tre anledninger[10].


Muhammad døde en naturlig død. Det er helt normalt. Hvis Jesus ble drept, og det også ved korsfestelse, var han faktisk falsk og forbannet ifølge bibelens egne kriterier. Se 5. Mos. 18,20[11] og 21,23[12].

Slike sammenligninger, Selbekk, er å kaste stein i glasshus.

 

[1]   21 *Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste.•»

[2] 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Matt 26,39

[3] Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet og i sitt eget hus.» Matt 13,57

[4] 23 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles. Matt 24,23-28

[5] 29 Så snart denne trengselstiden er over,  skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen,  og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se  Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. Matt 24,29-31

[6] 34 Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov:  Jeg har sagt: ‘ Dere er guder’? Joh 10,34

[7] 30 Jeg og Far er ett.»

    31 Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. 32 Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» 33 Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» 34 Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov:  Jeg har sagt: ‘ Dere er guder’? 35 De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. 36 Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’? Joh 10,30-36

[8] Den kanaaneiske kvinnen

21 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27 «Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28 Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. (Matt 26)

[9] Jesus blir tatt til fange

47 Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folkets eldste. 48 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» 49 Han gikk straks bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. 50 Men Jesus sa til ham: «Venn, nå har du gjort ditt!» Da kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange.

[10] Peter fornekter Jesus

69 Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa: «Du var også med denne galileeren Jesus.» 70 Men han nektet i alles påhør og sa: «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» 71 Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der: «Han der var med Jesus fra Nasaret.» 72 Peter nektet på ny og sverget på det: «Jeg kjenner ikke den mannen!» 73 Litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: «Visst er du en av dem, du også! Dialekten røper deg.» 74 Da ga han seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. 75 Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. (Matt 26)

[11] 20 Men våger en profet å tale i mitt navn, med ord som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø.

[12] 22 Når en mann får dødsstraff og han blir henrettet og hengt opp på et tre, 23 skal du ikke la den døde kroppen hans bli hengende på treet, men gravlegge ham samme dag. For den som blir hengt opp, er forbannet av Gud. Du skal ikke gjøre urent det landet som Herren din Gud vil gi deg i eie.

Sist redigert lørdag, 21 mai 2016 17:57
Mer i denne kategorien « Bibelens Jesus