Alderen til Aisha

Aishas ekteskap med Muhammad

Aisha var Profetens ﷺ tredje kone. Hun var datteren til Abu Bakr og hans kone Zaynab. Profeten ﷺ har blitt kritisert for mye forskjellig opp gjennom årene, som for eksempel ekteskapene hans, men det er rart ingen islamkritiker har kritisert alderen til hans kone Aisha før 1905.

En utfordring når man jobber med islamske kildene er at man har tekster som er i konflikt med hverandre. For å forsøke å finne ut hva som var de historiske realiteter rundt livet til Muhammad ﷺ er man derfor nødt til å gå kritisk igjennom kildene. Alderen til Aisha da hun giftet seg med Muhammad ﷺ er en av disse temaene i de islamske tekstene man finner motsigelser i.

Det bør merkes at enhver hadith som ikke samsvarer med Koranens lære, må forkastes. Koranen er Allahs ord. Den har blitt nøysommelig samlet. Hadith er en samling av Profetens ﷺ ord og handlinger, som ble skrevet ned mange år etter hans død. Profeten ﷺ har selv sagt og fornuften tilsier det samme at: ”Det er ikke tvil om at det vil finnes ahadith etter meg som hevder jeg har sagt ting. Dere må da sjekke disse ahadith opp mot Koranen. Det er kun hvis de virkelig er i tråd med Koranen at dere skal akseptere de, ellers så må dere forkaste de” (Dar Qutni).

Koranen sier: “Og prøv de foreldreløse når de har nådd den gifteklare alder. Finner dere forstandighet i dem, gi dem da deres eiendom tilbake”(4:7). Koranen gir med andre ord, en klar definisjon av voksenhet og gifteklar alder – når en er mental modent nok. De foreldreløse bør få overta sin eiendom, når de er intellektuelt modent nok til å administrere det riktig. Koranen er dermed imot at umodne jenter og gutter gifter seg, og at de blir pålagt alvorlig ansvar.

Enda et vers fra Koranen gjør seg gjeldende for denne diskusjonen. Den sier følgende: ”Og kom ikke nær til den foreldreløses eiendom, unntagen på beste måte, inntil de når sin modenhet” (6:153). Her ser vi en annen forutsetning for at de foreldreløse skal få sin eiendom. De skal være modne. Det arabiske ordet betyr bl.a: age of full strength, maturity.

Når vi setter disse to versene sammen så får vi at de foreldreløse skal få sin eiendom når de er intellektuelt og kroppslig modne nok. Dette knyttes så sammen med ekteskap i det ene verset. Angående disse versene sier Arnold Yasin Mol følgende: “Verse 4:6 says marriageable age (balaghua al Nikah) is determined by mental maturity (rushd) and verse 6:152 adds bodily maturity (shudd), the majority of Fiqh scholars accept these criteria as referring to a recommended age of 15 or 18 years, whereby some mention that founding imams as imam Malik and Abu Hanifa mentioned ages 21 and 25”.

Et annet moment som er viktig å ta med seg fra Koranen er at den vektlegger visse typer handlinger. Den oppfordrer muslimene til å handle godt. Ordet stammer fra den arabiske ordroten sad-lam-Ha og er denne roten er brukt hele 62 ganger i Koranen. Med unntak av ett av disse stedene handler det om handlinger. Arabiske ord kan ha en rekke betydninger og når man ser på denne ordroten i forskjellige former finner man at det på engelsk bl.a betyr følgende: suit, fit, set a thing right, fit and suiting deeds, set things right, suitable, peacemaker, one who is upright, reform. Man ser altså at et viktig element i gode gjerninger er at de er passende. En god islamsk gjerning blir derfor en gjerning som er utført til rett tid og sted, en handling som passer til situasjonen. Når islam vektlegger rett handling til rett tid og sted så blir det derfor fullstendig galt å gifte seg med en person som ikke er egnet for ekteskap.

Da Aisha ble spurt om å beskrive Profeten, var svaret at han var som Koranen (Abu Daud). Det han gjorde var det Koranen lærte og det Koranen lærte var ingenting annet enn det han gjorde. Den Profeten ﷺ kunne ikke ha giftet seg med en liten og umoden jente, da dette er i strid med Koranens lære.

De fleste historikere er enige i følgende årstall i islams historie:

Islam ble grunnlagt i 610 e.Kr. da Profeten ﷺ fikk sin første åpenbaring.

I 615 e.Kr. emigrerer en gruppe muslimer til Abyssinia.

Aisha forlover seg med Profeten ﷺi 621 e.Kr.

Aisha gifter seg med Profeten ﷺi 625 e.Kr.

Tiden før islam blir omtalt (i de islamske skriftene) som uvitenhetens tid. Tabari skriver i sitt verk:

“I uvitenhetens tid giftet han (Abu Bakr) seg med Umm Rumaan. …Hun ga ham Abdul Rahman and Aisha. Alle de fire barna hans som er nevnt her, ble født i uvitenhetenes tid.”

Der er en femten år mellom islams grunnleggelse og Aisha sitt bryllup med Profeten ﷺ, noe som betyr at hun var i hvert fall 15 år gammel da hun giftet seg med ham.

En hadith forteller at Aisha sa: “Denne åpenbaringen: «Ja, timen er deres forjettede tid; og timen vil være hard og meget bitter.»(54:47) ble åpenbart Muhammad i Mekka, da jeg var ei lekende jente.”(Bukhari). Det er generell enighet om at kapittel 54 ble åpenbart åtte år før migrasjonen til Medina. Dette betyr at den ble åpenbart i år 615 e.Kr. Hvis man går utifra at Aisha var så ung som fire eller fem år i år 615, da dette kapittelet ble åpenbart, må hun ha vært minst 14 eller 15 år gammel da hun giftet seg.

Ibn Hajar, en kjent historiker skriver: “Fatima, datteren til Den hellige Profeten ﷺ, ble født da kabaen ble gjenoppbygd, da var Profeten ﷺ 35 år …hun var fem år eldre enn Aisha.” Hvis dette stemmer, ble Aisha født da Profeten ﷺ var 40 år gammel. Aisha må da ha vært 15 år gammel da hun giftet seg med Profeten ﷺ.

Ifølge de fleste historikere var storesøsteren til Aisha, som het Asma, ti år eldre enn Aisha. Det berettes at Asma døde i en alder av hundre år, 73 år etter hiijra. Det betyr at Asma må ha vært 27 år ved hijra, og Aisha må ha vært 17 år gammel. ifølge dette må Aisha ha giftet seg da hun var 19 år, siden bryllupet var to år etter hijra.

Noe veldig interessant når det kommer til Aishas ekteskap er at hun var forlovet med Jubair Bin Mutim, før hun ble forlovet med Profeten ﷺ. I følge Tabari forsøkte faren til Aisha å få gjennomført hennes bryllup, for å spare henne fra farene og vanskelighetene som medfulgte reisen til Abyssinia i 615 e.Kr, som han snart skulle legge ut på. Men brudgommens far brøt forlovelsen i frykt for undertrykkelse, fordi Abu Bakr hadde blitt muslim. Hvis Aisha var klar for å ta ansvaret som krevdes av ei kone, i 615 e.Kr. var hun i hvert fall ikke en liten jente 10 år senere da hun giftet seg med Profeten ﷺ.

Da Profetens ﷺ første kone døde, kom en kvinne som het Khaula til Profeten   oppfordret ham til å gifte seg igjen. Profeten ﷺ spurte om potensielle koner, og hun svarte at det fantes en ”bikr” eller en ”thayyib” han kunne gifte seg med. Da Profeten ﷺ spurte om hvem denne “bikr” var, svarte hun Aisha. Ordet ”bikr” brukes for en fullvoksen og moden kvinne som er jomfru, ikke for et barn. Uttrykket ”thayyib” brukes for ei dame som har skilt seg eller er enke. Dette beviser også at Aisha ikke var et lite barn da hun giftet seg. Kort sagt var Aishas alder da hun giftet seg 15-19 år, ifølge diverse kilder.

På bakgrunn av Koranens lære som er den mest autorative blant de islamske tekstene og med støtte fra andre tekster er det rimelig å fastslå at giftemålet mellom Profeten Muhammad ﷺ og Aisha fant sted da hun var moden og klar for eksteskap. Dette til tross for at det finnes tekster som sier at hennes alder var lav. Disse er nødt til å forkastes da bevisene til støtte for at hun var moden er sterkere. Spesielt gjelder dette Koranen som er den øverste autoritet, både når det gjelder islam, men også dens troverdighet historisk sett.

Sist redigert torsdag, 25 februar 2016 15:03